Door het maken van een nieuwe afspraak voor een behandeling gaat de therapeut er vanuit dat u kennis heeft genomen van de inhoud van deze informatie en zich met onderstaande behandelingsovereenkomst akkoord verklaart.

Bij behandeling van kinderen dienen beide ouders dienen bijgaande behandelingsovereenkomst kind te tekenen alvorens ik tot behandeling kan overgaan. Ik verzoek u deze overeenkomst thuis te printen, beide te tekenen en mee te nemen naar de eerste afspraak.

Algemeen
U bent in behandeling of overweegt in behandeling te gaan bij een Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut. In Nederland staat het iedereen vrij om, naast de zogenaamde eerstelijnszorg, te kiezen voor complementaire zorg.

 Aanvullende behandeling

 • De Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut stelt geen diagnose maar gaat samen met u op zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist.
 • Deze aanvullende behandeling kan toegepast worden naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt.
 • Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese.
 • Vanuit de visie van uw therapeut zal zij beoordelen of zij iets voor u kan betekenen met haar therapievorm.
 • Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt.

 Gebruik van medicijnen/supplementen

 • Medicijnen en/ of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/ of volgen.
 • Verandering van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.
 • Producten op natuurlijke basis, welke u vanuit de reflexologische anamnese worden aanbevolen, zijn een advies welke de therapeut u verstrekt. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt.

 Beroepsvereniging

 • Natuurgeneeskundig Therapeuten welke zijn aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) hebben een opleiding op HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis, volgen continu nascholing en nemen deel aan intervisie en intercollegiale toetsing.
 • De natuurgeneeskundig Therapeut is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
 • Genoemde documenten zijn in de praktijk aanwezig en kunnen, indien gewenst, te allen tijde worden ingezien.
 • De therapeut en cliënt zijn zich verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

Aansprakelijkheid en klachten

 • Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou fijn zijn als u die onvrede met mij bespreekt.
  • Heeft u daar hulp bij nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen? Dan kunt u kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen bij Quasir. E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.
  • Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht. Op zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.
  • Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.
 • De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

Privacy

In het kader van mijn zorgverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Op mijn website vindt u de privacyverklaring waarin staat hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Duur van de behandeling

 • Bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten wordt een therapieperiode van minstens drie behandelingen in acht genomen.
 • Bij chronische aandoeningen of klachten wordt uitgegaan van een periode van minstens zes tot acht behandelingen.
 • Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt zal de therapie in overleg worden gestopt.
 • Beëindiging van de behandeling kan altijd met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van het behandeltraject niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij dit eenzijdig beëindigen.
 • Middels het door u ontvangen document bent u geïnformeerd over de reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling.
 • Tevens is u verteld dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van herstel of genezing.

Door het maken van een nieuwe afspraak voor een behandeling gaat de therapeut er vanuit dat u kennis heeft genomen van de inhoud van deze informatie en zich met het bovengenoemde akkoord verklaart.